Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

SMMM Dersleri

Staja Giriş Finansal Muhasebe Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

1.Bölüm: Muhasebe Tanımı, Muhasebenin Fonksiyonları, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Muhasebenin Temel Kavramları

2.Bölüm: Hesaplar ve Hesapların İşleyiş Kuralları

3.Bölüm: Muhasebe Süreci

4.Bölüm: Dönen Varlıklar

5.Bölüm: Duran Varlıklar

6.Bölüm: Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

7.Bölüm: Özkaynaklar

8.Bölüm: Gelir Tabloları Hesapları

9.Bölüm: Şirket Muhasebesi

10.Bölüm: Muhasebe Bilgi Sistemleri

11.Bölüm: Uluslararası Muhasebe Kuruluşları

Staja Giriş Maliyet Muhasebesi Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

1.Bölüm: Maliyet Muhasebesi Kavramı ve Amaçları

2.Bölüm: Maliyetlerin Sınıflandırılması

3.Bölüm: Satışların Maliyet Tablosu

4.Bölüm: Maliyet Hesapları ve Maliyet Muhasebesi Kayıt Düzeni

5.Bölüm: İlk Madde ve Malzeme Giderlerinin Saptanması

6.Bölüm: İşçilik Giderlerin Saptanması

7.Bölüm: Genel Üretim Giderlerinin Saptanması

8.Bölüm: Maliyet Sistemleri

9.Bölüm: Maliyet Sistemleri

10.Bölüm: Maliyet Sistemleri

11.Bölüm: Maliyet Sistemleri

12.Bölüm: Faaliyete Dayalı Maliyetleme

13.Bölüm: Birleşik Maliyet Dağılımı

14.Bölüm: Başabaş Noktasının Hesaplanması

15.Bölüm: Bütçeleme

Staja Giriş Muhasebe Denetimi Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

1.Bölüm: Muhasebe Denetimi Tanımı ve Kavramlar

2.Bölüm: Denetim Türleri

3.Bölüm: Bağımsız Denetim ve Bağımsız Denetime Tabi Şirketler

4.Bölüm: Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları

5.Bölüm: Denetim Süreci

6.Bölüm: Önemlilik Düzeyi  ve Denetim Riski

7.Bölüm: Genel Denetim Amaçları

8.Bölüm: İç Kontrol Sistemi

9.Bölüm: Denetim Programının Yürütülmesi

10.Bölüm: Denetim Testleri

11.Bölüm: Denetim Kanıtı ve Kanıt Teknikleri

12.Bölüm: Çalışma Kağıtlar

13.Bölüm: Denetimi Tamamlama ve Raporlama

14.Bölüm: Mali Tablo Kalemlerinin Denetimi

15.Bölüm: Güvence Hizmetleri

16.Bölüm:  Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) Mevzuatı

Staja Giriş Muhasebe Standartları Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

1.Bölüm: Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve

2.Bölüm: Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)

3.Bölüm: Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)

4.Bölüm: Muhasebe Standartlarına İlişkin Uygulamalar

Staja Giriş Finansal Tablolar Analizi Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

1.Bölüm: Finansal Analiz ve Türleri

2.Bölüm: Temel Finansal Tablolar

3.Bölüm: Ek Finansal Tablolar

4.Bölüm: Finansal Tabloların Fiyat Hareketlerine Göre Düzeltilmesi

5.Bölüm: Finansal Analiz Teknikleri

6.Bölüm: Finansal Analiz Teknikleri

7.Bölüm: Finansal Analiz Teknikleri

8.Bölüm: Finansal Analiz Teknikleri

9.Bölüm: Finansal Analiz Teknikleri

10.Bölüm: Finansal Analiz Teknikleri

11.Bölüm: Finansal Analiz Teknikleri

12.Bölüm: Finansal Analiz Teknikleri

13.Bölüm: Finansal Analiz Teknikleri

14.Bölüm: Finansal Analiz Teknikleri

Staja Giriş Borçlar Hukuku Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

1.Bölüm: Borç İlişkisi ve Unsurları

2.Bölüm: Sözleşme ve Temsil

3.Bölüm: Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme

4.Bölüm: Borcun İfası,  Borcu Sona Erdiren Sebepler ve Alacağın Devri

5.Bölüm: Özel Borç İlişkileri

Staja Giriş İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

1.Bölüm: Sosyal Güvenlik Kurumu

2.Bölüm: Sosyal Sigortaların İşleyiş

3.Bölüm: Sosyal Sigorta Kolları

4.Bölüm: Genel Sağlık Sigortası

Staja Giriş Meslek Hukuku Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

1.Bölüm: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu

2.Bölüm: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları

3.Bölüm: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliği

4.Bölüm: Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği

5.Bölüm: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirliğin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

6.Bölüm: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Disiplin Yönetmeliği

7.Bölüm: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetinde Uyacakları Etik İlkeleri Hakkında Yönetmelik

8.Bölüm: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirliklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği

9.Bölüm: Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

10.Bölüm: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği

11.Bölüm: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce Tutulacak Defter ve Kayıtlar İle Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmelik

12.Bölüm: Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

13.Bölüm: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin Organlarının Denetim Hakkında Yönetmelik

14.Bölüm: Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Ücretlerinin Esasları

15.Bölüm: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları ile Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelik

16.Bölüm: 1 Seri No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği

Staja Giriş Ticaret Hukuku Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

1.Bölüm: Ticari İşletme

2.Bölüm: Ticari İş, Tacir ve Ticari Adlar

3.Bölüm: Ticaret Sicili, Haksız Rekabet ve Ticaret Defterler

4.Bölüm: Cari Hesap ve Tacir Yardımcıları

5.Bölüm: Şirket Hukuku ve Adi Şirket

6.Bölüm: Ticaret Şirketleri, Kollektif Şirket ve Komandit Şirket

7.Bölüm: Anonim Şirket, Limited Şirket ve Kooperatif

8.Bölüm: Genel Olarak Kıymetli Evrak ve Kambiyo Senetleri

Staja Giriş Vergi Hukuku Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

1.Bölüm:  Vergi Hukukuna Giriş

2.Bölüm: Vergileme Süreci

3.Bölüm: Vergide Hazırlayıcı (ön) İşlemler

4.Bölüm: Cezalar

5.Bölüm: Süreler

6.Bölüm: Bildirim ve Belgeler

7.Bölüm: Envanter – Değerleme – Amortisman

8.Bölüm: Vergi Hataları

9.Bölüm: Vergi Borcunu Sona Erdiren Sebepler

10.Bölüm: Gelir Vergisi Kanunu

11.Bölüm:Kurumlar Vergisi Kanunu

12.Bölüm: Katma Değer Vergisi Kanunu

13.Bölüm: İdari Yargılama Usul Kanunu

14.Bölüm: Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun

15.Bölüm: Özel Tüketim Vergisi Kanunu

Staja Giriş İktisat Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

1.Bölüm: Temel İktisadi Kavramlar

2.Bölüm: Kıtlık, Tercih ve Fayda

3.Bölüm: Talep, Arz ve Piyasa Dengesi

4.Bölüm: Talep ve Arz Esnekliği

5.Bölüm: Arz – Talep Uygulamaları

6.Bölüm: Tüketici Dengesi Analizi

7.Bölüm: Üretim ve Maliyetler

8.Bölüm:Piyasalar

9.Bölüm: Faktör Piyasaları

10.Bölüm: Milli Gelir İle İlgili Kavramlar

11.Bölüm: Para Teorisi ve Politikası

12.Bölüm: Uluslararası Ticaret Teorisi

13.Bölüm: Stratejik Ticaret Politikası

14.Bölüm: Uluslararası İktisat Politikası

15.Bölüm: Döviz Piyasaları

16.Bölüm: Ödemeler Bilançosu

17.Bölüm: İktisadi Kalkınma ve Büyüme

18.Bölüm: İktisat Okulları

Staja Giriş Maliye Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

1.Bölüm: Maliye İlminin Esasları

2.Bölüm: Kamu Ekonomisi

3.Bölüm: Kamu Gelirleri (Harcamalar)

4.Bölüm: Bütçe

5.Bölüm: Kamu Gelirleri (Vergi Teorisi)

6.Bölüm: Devlet Borçları

7.Bölüm: Yerel(Mahalli) İdareler

8.Bölüm: Maliye Politikası

Staja Giriş Türkçe Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

1.Bölüm: Sözcük Anlamı

2.Bölüm: Cümlenin Anlamı

3.Bölüm: Paragraf

4.Bölüm: Ses Bilgisi

5.Bölüm: Yazım Kuralları

6.Bölüm: Noktalama İşaretleri

7.Bölüm: Sözcük Türleri

8.Bölüm: Fiiller (Eylemler)

9.Bölüm: Cümlenin Öğeleri

10.Bölüm: Cümle Türleri ve Yapısı

11.Bölüm: Anlatım Bozuklukları

Staja Giriş İngilizce Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

Ünite 1

Subject Pronouns (Özneler)

Greetings (Tanışma)

Ünite 1 Soru Çözümleri

Ünite 2

To Be (am,is,are)

The English Alphabet (İngiliz Alfabesi)

Ünite 2 Soru Çözümleri

Ünite 3

a,- an

Ünite 3 Soru Çözümleri

Ünite 4

Numbers (Sayılar)

Ünite 4 Soru Çözümleri

Ünite 5

Singular Nouns (Tekiller)

Plurals Nouns (Çoğullar)

Ünite 5 Soru Çözümleri

Ünite 6

This/Taht (Bu-Şu)

These/Those (Bunlar - Şunlar)

Ünite 6 Soru Çözümleri

Ünite 7

Countable - Uncountable Nouns (Sayılabilen ve Sayılamayan)

Ünite 7 Soru Çözümleri

Ünite 8

There is/ There are (Vardır)

Ünite 8 Soru Çözümleri

Ünite 9

Some / Any (Biraz-Hiç)

Ünite 9 Soru Çözümleri

Ünite 10

Have got / Has got (Sahiplik)

Ünite 10 Soru Çözümleri

Ünite 11

Days (Günler)

Months (Aylar)

Seasons (Mevsimler)

Prepositions (in- on- at)

O'clock (a.m/p.m) Saatler

Ünite 11 Soru Çözümleri

Ünite 12

Possesive Adjectives

Ünite 12 Soru Çözümleri

Ünite 13

Possesive Adjectives

Possesive Pronouns

Ünite 13 Soru Çözümleri

Ünite 14

Can/Cant't (e-bilmek, a-bilmek)

Ünite 14 Soru Çözümleri

Ünite 15

Imperatives (Emir Cümleleri)

Ünite 15 Soru Çözümleri

Ünite 16

Object Pronouns

Ünite 16 Soru Çözümleri

Ünite 17

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

Ünite 17 Soru Çözümleri

Ünite 18

Many

Much

A lot Of

A Few

A Little

How Much

Jobs (Meslekler)

Ünite 18 Soru Çözümleri

Ünite 19

Simple Present Tense (Geniş Zaman)

Affirmative

Ünite 19 Soru Çözümleri

Ünite 20

Frequency Adverbs

Frequency Phrases

Ünite 20 Soru Çözümleri

Ünite 21

Was / Were

Affirmative

Ünite 21 Soru Çözümleri

Ünite 22

Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)

Regular Verbs (Düzenli Fiiller)

İrregular Verbs (Düzensiz Fiiller)

Ünite 22 Soru Çözümleri

Ünite 23

Be Going To

Ünite 23 Soru Çözümleri

Ünite 24

Simple Future Tense (Gelecek Zaman)

Affirmative

The Verbs

The Expressions

Adverbs

Ünite 24 Soru Çözümleri

Ünite 25

Present Perfect Tense

Affirmative

Already

Lately

Ever / Never

Yet

Today - So far - This Year - This Month

For / Since

Ünite 25 Soru Çözümleri

Ünite 26

Prepositions Of Place) (Yer Belirteçleri)

In

On

At

Ünite 26 Soru Çözümleri

Ünite 27

Modals

Can/Could

Will/Would

Must/Mustn't

Should

Need to

Used to

Ünite 27 Soru Çözümleri

Staja Giriş Matematik Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

- Sayılar

- Bölme Bölünebilme

- Faktöriyeller

- Çarpanlara Ayırma

- Modüler Aritmetik

- Köklü Sayılar

- Üslü Sayılar

- Oran Orantı

- Problemler

Staja Giriş Tarih Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

1.Bölüm: Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Islahatlar

2.Bölüm: Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı

3.Bölüm: Saltanatın Kaldırılması

4.Bölüm: Atatürk Döneminde Siyasal Partiler ve Çok Partili Rejim Denemeleri

5.Bölüm: Türk Devletinin Laikleşme Aşamaları

6.Bölüm: Atatürk İlkeleri

 

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39