Kefalet Türleri Kefalet, hukuki işlem türleri yönünden bakıldığında, bir sözleşmedir. Kefalet ...

Sözleşme Türleri Tacir Aslı, kendisine ait matbaacılıkla ilgili bir iş yeri ...

Takas Konusu Takas,birbirlerine karşı aynı türden alacaklara sahip olan kimseler arasında ...

Borcu Sona Erdiren Nedenler ÖDEME Ödeme, vergi borcunun yükümlü tarafından yasalara ...

Borcun İfası İfa: Borçlunun,borç ilişkisi gereğince yüklendiği edimi yerine getirmesidir. İfa ...

İrade İle Beyan Arasındaki Uyuşmazlıklar 6. Sözleşmelerde İrade İle Beyan Arasındaki ...

Temerrüt BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ Borçlu,borçlandığı edimi zamanında yerine getirmediği takdirde temerrüde düşer. ...

Temsil Kavramı SÖZLEŞMELERDE TEMSİL Temsil: Temsil ilişkisinin konusunu bir hukuksal işlem ...

Butlan Kavramı SÖZLEŞMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Genel olarak hükümsüzlük: Kanun,bir hukuksal işlemin hüküm ...

Sözleşme Şekilleri Sözleşme 1. Sözleşme Nedir : İki kişinin birbirine söz ...