SMMM Sınav Başvuru Evrak Listesi
SMMM Sınav Başvuru Evrak Listesi

SMMM Staj Başvuru Evrak Listesi

SMMM Staj Başvuru Evrak Listesi aşağıdaki yazımızda yer almaktadır.

Staja Başlama Değerlendirmesi’ni Başarmanız, Staja Başlamaya Hak Kazandığınız Anlamına Gelir. Staja Her Yılın Mayıs, Eylül veya Ocak Aylarında Başlanır.

Aday Meslek Mensubu İlgili Staj Döneminin İlk 10 Günü İçinde Staja Fiilen Başlamak Zorundadır. Stajınızı Başlatmak İçin Staj Dosyanızı Tamamlamanız Gerekir.

Matbu Evrakların Tamamı Sitemizde Olup, İndirip Kullanabilirsiniz. Hangi Grup Altında Yeralıyorsanız Gerekli Olan Evrakları Hazırlayarak Başvuru Yapmanız Gerekmektedir.

SMMM Staj Başvuru Evrak Listesi

1.Staj Onay Belgesi

2.Tek Kişi Staj Belgesi

3.Meslek Mensubunun Bağlı Bulunduğu Odadan Alınacak Faaliyet Belgesi (Son

3 Ay içinde Alınmış ve Aslı)

4.Meslek Mensubu Ruhsat Fotokopisi

5.İşe Giriş Bildirgesi (Meslek kodu muhasebeyle ilgili olacak.)

6.Son Dönem SGK Aylık Bildirgesi (işe yeni girilmişse, adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait SGK aylık bildirge fotokopisi)

7.Şirket Merkezini Gösterir En Son Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

8.Şirketin Genel İmza Sirküleri Fotokopisi

9.Şirketin Vergi Levhası

10.Şirketin Meslek Mensubu ile Yaptığı Sözleşme (Aslı gibidir onaylı, ıslak kaşeli ve imzalı).

11.Meslek Mensubunun Şirkete Kestiği Serbest Meslek Makbuzu veya Fatura Fotokopisi Örneği (1 adet makbuz veya fatura fotokopisi)

12.Meslek Mensubu SMMM/YMM/Ltd. veya A.Ş. Ortağı ise Şirketin imza Sirküleri Fotoko-pisi ve Son Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

13.Vergi Dairesinden Yazı (Bizzat V.Dairesinden ‘Vergi Kaydı Yoktur’ yazısı alınacaktır)

14.Bağ-Kur – Emekli Sandığı Kaydı Yoktur Yazısı ve Adli Sicil Belgesi (Resmi Kurum)

15.Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi

16.Stajyer Hakkında Bilgi Alınacak Kişiler Formu

17.Stajyer Durum Tespit Tutanağı – Stajer Takip Formu

1. DENETİM ALTINDA STAJ (Meslek Mensubu Sözleşmeli)

2. GÖZETİM ALTINDA STAJ (Meslek Mensubu Bordrolu)

1.Staj Onay Belgesi

2.Tek Kişi Staj Belgesi

3.Meslek Mensubunun Bağlı Bulunduğu Odadan Alınacak Üye Sicil Kaydı (Son 3 Ay içinde Alınmış Aslı)

4.Meslek Mensubu Ruhsat Fotokopisi

5.İşe Giriş Bildirgesi (Stajyer ve Meslek Mensubunun / Meslek kodu muhasebeyle ilgili olacak.)

6.Son Dönem SGK Aylık Bildirgesi (işe yeni girilmişse, adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait SGK bildirge fotokopisi)

7.Şirket Merkezini Gösterir En Son Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

8.Şirketin Genel İmza Sirküleri Fotokopisi

9.Şirketin Vergi Levhası

10.Meslek Mensubunun Şirkette Muhasebe/Mali İşler Müdürü Yetkisini Gösterir Ticaret Sicil Gazete-si, İmza Sirküsü veya Vekaletnamesi Yayınlanmış Yetkisi Yoksa Şirketin Organizasyon Şeması ve Şirket Yetkilisinden M.Mensubu ve Stajyerin Görevine İlişkin Yazı

11.Vergi Dairesinden Yazı (Bizzat V.Dairesinden ‘Vergi Kaydı Yoktur’ yazısı alınacaktır)

12.Bağ-Kur – Emekli Sandığı Kaydı Yoktur Yazısı ve Adli Sicil Belgesi (Resmi Kurum)

13.Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi

14.Stajyer Hakkında Bilgi Alınacak Kişiler Formu

15.Stajyer Durum Tespit Tutanağı – Stajer Takip Formu

1.Staj Onay Belgesi

2.Meslek Mensubunun Bağlı Bulunduğu Odadan Alınacak Faaliyet Belgesi (Son 3 Ay İçinde Alınmış Aslı)

3.Meslek Mensubu Ruhsat Fotokopisi

4.İşe Giriş Bildirgesi (Meslek kodu muhasebe ile ilgili olacak.)

5.Son Dönem SGK Aylık Bildirgesi (Eğer işe yeni girilmişse, adres kontrolü açısından şirketi bir önceki aya ait SGK aylık bildirge fotokopisi)

6.Vergi Levhası

7.Vergi Dairesinden Yazı (Bizzat V.Dairesinden ‘Vergi Kaydı Yoktur’ yazısı alınacaktır)

8.Bağ-Kur – Emekli Sandığı Kaydı Yoktur Yazısı ve Adli Sicil Belgesi (Resmi Kurum)

9.Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi

10.Stajyer Hakkında Bilgi Alınacak Kişiler Formu

11.Stajyer Durum Tespit Tutanağı – Stajer Takip Formu

3. SMMM-YMM BÜROLARINDA STAJ

1.Şirketin Son Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

2.Şirketin Son İmza Sirküleri Fotokopisi

4. SMMM – YMM DENETİM ŞİRKETLERİNDE STAJ(Büroda Hazırlanan Evraklara Ek Olarak Aşağıdaki Evraklar)

1.Vergi Dairesinden Bilanço Usulüne Göre Defter Tutulduğuna Dair Yazı

2.Firmaya Ait Varsa Ticaret Sicil Gazetesi

3.İmza Sirküleri Fotokopisi

5. ŞAHIS FİRMASINDA STAJ(Denetim Altında ve Gözetim Altında stajda istenen evraklarının tamamınaek olarak aşağıdaki evraklar)

1.Türkiye’de başka şubesi olmadığına dair yazı

2.Şirketin Kuruluş Gazetesi Fotokopisi

3.Son Verilen Kurumlar Vergisi Beyanname Örneği Fotokopisi

6 . YABANCI ORTAKLI ŞİRKETLERDE STAJ (Merkezi Yurtdışında Bulunuyorsa) (Denetim Altında ve Gözetim Altında stajda istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar)

1.İktisadi İşletmeye Ait Varsa Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

2.Şirkete Ait İmza Sirküleri Fotokopisi

3.Ticaret Sicil Gazetesi Yoksa Kuruluşa Dair Yönetim Kurulu veya Bakanlar Kurulu Kararı

4.Son Verilen Kurumlar Vergisi Beyanname Örneği Fotokopisi

7 . İKTİSADİ İŞLETMELERDE STAJ (Denetim Altında ve Gözetim Altında stajda istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar)

1.Yetkisinin Yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi (Noter Tasdikli)

2.Yetkisini Gösterir İmza Sirküleri (Noter Tasdikli)

3.Şirkette Çalışmaya Devam Ediyorsa/İşten Ayrıldıysa Son Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri

4.İşe Giriş Bildirgesi (Meslek kodu muhasebe ile ilgili olacak.)

5.İmza Yetkili Dönemi Kapsayan Tüm SGK Aylık Bildirgeleri

6.Tek Kişi Staj Belgesi (Stajyer ve Şirket Müdürü/Yönetim Kurulu Üyesi İmzası)

7.Şirketin Vergi Levhası

8.Vergi Dairesinden Yazı (Bizzat V.Dairesinden ‘Vergi Kaydı Yoktur’ yazısı Alınacaktır)

9.Bağ-Kur – Emekli Sandığı Kaydı Yoktur Yazısı ve Adli Sicil Belgesi (Resmi Kurum)

10.Sınav Sonuç Belgesi

11.Stajyer Hakkında Bilgi Alınacak Kişiler Formu

12.Stajyer Durum Tespit Tutanağı

8 a. ŞİRKETLERDE İMZA YETKİLİ STAJ (Denetim Gözetim Almadan) (İmza Yetkili olan adaylardan stajlarını Denetim veya Gözetim Almadan yapacaklarını hazırlayacakları evraklar)

1.Madde 8-a ‘daki Evraklara Ek Olarak Denetim veya Gözetim Evrakları Hazırlanacaktır.

8 b. ŞİRKETLERDE İMZA YETKİLİ STAJ (Denetim veya Gözetim Altında) (Denetim ve Gözetim Altında imza yetkili staj yapacaklar)

STAJYERİN DİKKATİNE

• Adayların denetim altında yapacakları stajlarda meslek mensubundan alınacak Staj Onay Belgesi ve Tek Kişi Staj Belgesinin imza yetkili meslek mensubu tarafından onaylanması gerekmektedir.

• SMMM ve YMM Şirketlerinde staj yapanlar, imza yetkili meslek mensuplarından Staj Onay Belgesi almak zorundadırlar.

• Şirketlerde staj yapan adayların şirketin Ticaret Sicil Gazetesinden belirtilen ticari merkez adresinde çalışması zorunludur. Şirketlerde birden fazla kişinin staj yapması halinde meslek mensubu sayısı kadar aday staj yapabilir. Her aday Tek Kişi Staj Belgesini M.mensubuna onaylatmak zorundadır.

• Aylık bildirgeler en fazla 4 ayda bir Odamıza teslim edilmelidir. Her ay evrak getirmenize gerek yoktur. Şirketlerde staj yapanlar her yıl sözleşme (Aslı gibidir, ıslak, kaşeli, imzalı) ve ayrıca M.mensubu makbuz veya fatura fotokopilerini de getirmelidi