Vergi Hukukunda Yorumlar
Vergi Hukukunda Yorumlar

Vergi Hukukunda Yorumlar

Vergi Hukukunda Yorumlar

1- Tarihi yorum: Yasa koyucunun iradesinin belirlenmesini gerektiren yorumdur.

2- Lafzi(deyimsel) yorum: Normun anlamı, normda yer alan kelimelere ve bu kelimelerin cümle içindeki yerlerine göre belirlenir.

3- Sistematik yorum: Ait olduğu bütün sistem içindeki yeri, diğer normlarla olan ilişkisi dikkate alınarak anlamdırılır. Tümevarım ve tümdengelimden yararlanmayı içerir.

4- Gai (Amaçsal yorum): Normun içinde bulunduğu durumu anlatan yorum

Sübjektif teori: Vergi normlarının yorumlanmasında, normu ihdas eden organın normu koyarken sahip olduğu iradeyi yorum bakımından esas tutan teoridir.

Objektif teori: Hukuk normunun yorumlanmasında, yürürlüğe girmekle yasa koyucunun iradesinden bağımsız bir kimlik kazanmış olan normun iradesinin esas alınmasını öngören teoridir.

işletme defteri

Defterin Solunda ………………………..Defterin Sağında

1-DBMM………………………………… ………1-DSMM

2-Amortismanlar………………………………. 2-Satılan Mal

3-Giderler…………………………………… ……..3-Gelirler

4-Alışlar……………………………………. ………4-Zarar

5-KAR

DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ

1- Maliyet bedeli: İktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması sebebiyle yapılan ödemeler ile bunlara ilişkin bilumum giderlerinin toplamını ifade eder

a-gayrimenkuller ve gayrimenkul mütemmim cüz ve teferruatları

b-tesisat ve makineler

c-gemiler ve diğer taşıtlar

d-gayri nakdi(gayri maddi) haklar

e-alet edevat, mefruşat ve demirbaş eşya

f-emtia

g-zirai mahsuller hayvanlar,

2- Borsa rayici: Gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden önceki son işlem gününde borsadaki işlemlerin ortalama değerini ifade eder

a- hisse senedi dışında kalan menkul kıymetler b-yabancı paralar
c- yabancı para cinsinden senetli yada senetsiz alacaklar ve borçlar

3- Tasarruf değeri: Bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerdir. (şüpheli hale gelmiş alacakların değerlemesi)

4- Mukayyet değer: Bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir

a- Alacaklar ve borçlar
b- kuruluş ve örgütlenme giderleri
c- peştamallıklar
d- aktif geçici hesap kıymetleri,
e- pasif geçici hesap kıymetleri
f- karşılıklar

5-İtibari değer: İktisadi kıymetin üzerinde yazılı olan değerdir. (kasa mevcudu)

6-Rayiç bedel: İktisadi kıymetlerin değerleme günündeki normal alım satım bedelidir.

7-Emsal bedel: Gerçek bedeli belli olmayan , bilinmeyen veya doğru olarak tespit edilemeyen bir malın değerleme gününde satılması halinde emsallerine göre sahip olacakları değerdir.

Düzenleyici süre: Amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanunun ödeme emrine itiraz başlıklı 58. maddesine göre itiraz komisyonu (vergi mahkemesi) bu itirazları (davaları) 7 gün içinde karara bağlamak zorundadır bu 7 günlük süre Düzenleyici süredir.

Gelir vergisine göre menkul sermaye iradı sayılanlar;
a-Mevduat faizleri

b-Tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satısından elde edilen bedeller

c-Her çeşit alacak faizi

d-senetlerin ıskonto edilmesi karşılığında alınan paralar

Notlar:
Vergi yükümlülerinin vergi uygulaması açısından hangi vergi dairesine bağlı olduğu vergi yasalarında açıkça yazılı değilse, bağlı olunan vergi dairesi Maliye bakanlığı tarafından belirlenir.

– Vergilendirme işleminin (tarh işleminin) sebep unsuru “Vergiyi doğuran olaydır”

-Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasaklanmış olması, vergi yükümlülüğünün doğmasına engel değildir. (haşhaş üretimi yasaktır ama üreten vergi mükellefidir)

–  Kıyas yasağı, vergi yasalarının geriye yürümezliği, vergilendirmenin belirliliği vergi hukukunda güvenlik ilkesi kapsamında yer alır.

– Gelir vergisi yükümlüleri ve sermaye şirketleri Mayıs ayı sonuna kadar vergi levhası asmak zorundadır.

– Somut vergilendirme işleminde vergiyi doğuran olay ile ortaya çıkan vergi ödevi ilişkisi tahsil ile sona erer.

– Kurumlar vergisi oranı % 20 dir. Kurumların tam mükellef kurum statüsünde vergiye tabi tutulmasında Kanuni merkez ve iş merkezlerinin Türkiye’de olması gerekmektedir.

– Vergi incelemesini vergi dairesi müdürleri, gelirler kontrolörü, vergi denetmenleri ve yardımcıları, hesap umanları ve yardımcıları, defterdarlar, maliye müfettişleri yapabilir. Gelir uzmanı ve yoklama memurları yapamazlar.

– Mükellefin arızi olarak yaptığı serbest meslek faaliyetlerinden elde ettiği gelir, gelir vergisi kanunu açısından “diğer kazanç ve irat sayılır” Yine gelir vergisi kanununa göre “değer artış kazançları da” “diğer kazanç ve iratlar kapsamındadır

– işletme varlıkları dışında kalan telif haklarının ve ihtira beratlarının; müellifleri, mucitleri ve bunların kanuni mirasçıları dışındaki kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar “Değer artış kazancı” kiralanmasından doğan gelirler “Gayri menkul sermaye iradıdır”

“Borçlunun ölümü sonrasında amme alacağının takip edilmesi ile ilgili hususunda “takip kesinlikle ertelenmez” sadece 3 gün durdurulur.

-Mali tatil uygulaması Gümrük vergisi, emlak vergisi gibi vergilere ilişkin süreleri etkilemez

-Ölüm ve ülkeyi terk yükümlülüğü kaldırır. Bu durumlarda ödeme, beyanname verme süresi içinde yapılır.

2011 Yılı Vergi Mevzuatında yapılan değişiklikler;

2011 yılında vergi kaçakçılığı suçu işleyenlere;
Hesaplanan verginin “üç (3) katı” vergi ziyaı cezası kesilecek.

Vergi Hukukunda Yorumlar