Vergi Hukukunun Bölümleri
Vergi Hukukunun Bölümleri

Vergi Hukukunun Bölümleri

Vergi Hukukunun Bölümleri

1- Genel hukuk: Vergi hukukunun tümüne ilişkin ve bütün vergilerde uygulanacak temel ilkelerin ve kuralların incelendiği, vergi borcu ve vergi ilişkisinin niteliğinin irdelendiği vergi hukuk dalıdır.
2- Özel Hukuk: Türk vergi sistemini oluşturan vergilerin ve bunları düzenleyen yasaların tek tek ele alınarak incelendiği vergi hukuku dalıdır. (KDV, ÖTV. Gelir vergisi)
3- Maddi hukuk: Verginin doğmasıdır. (KDV)
4- Şekli Hukuk: Verginin gerçekleşmesidir. (V.U.K , İcra hukuku)

VERGİ HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ
1-Anayasa Hukuku (Yasasız vergi olmaz)
2-İdare Hukuku (vergi yargısının idari yargı içinde yer alması)
3-Devletler Hukuku (çifte vergilendirme)
4-Ceza Hukuku
5-Vergi hukukunun özel hukukla ilişkisi

VERGİ HUKUKUNUN ASLİ (BAĞLAYICI) KAYNAKLARI1-Anayasa
2-Yasa
3-Uluslar arası Anlaşmalar
4-Kanun hükmünde Kararname
5-Yürütme organının düzenlemeleri
6-Anayasa mahkemesi karaları
7-İçtihatı birleştirme kararları

VERGİ HUKUKUNUN YARDIMCI (TALİ) KAYNAKLARI

1-Doktrinler
2-Bilimsel açıklamalar
3-Örf ve adetler
4-Tüzük
5-Yönetmelik
6-Mukteza (özelge)

NOT: Vergi miktarının artırılması azaltılması resim ve harçlar muafiyet ve istisna koyma yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir.

Peçeleme: Kanuna karşı hilenin vergi hukukundaki yansıması veya özel bir türü olarak değerlendirilen ve mali güce göre vergilendirme ve eşitlik ilkeleri için ciddi bir tehdit oluşturan işlemdir.(verginin dolanmasıdır.) Örnek: miras bırakılan malın bağış gibi gösterilmesi peçelemedir.

Vergiden kaçınma: Vergi yasalarına aykırı hareket etmeksizin bireylerin vergi mükellefiyetinden kurtulması ve hazinenin vergi kaybına uğratılmasına denir.

Kıyas: (boşluk doldurma) Sonuç doğurmuş bir olayın henüz sonuç doğurmamış bir olaya uyarlanması anlamına gelmektedir.

NOT: Kıyas yoluna başvurulmasının yasak olması verginin yasallığı gereğidir.

VERGİ YÜKÜMLÜSÜ (Mükellefi): Vergi ödevlerini yüklenen kişidir. Vergiyi doğuran olayla başlar. Vergi yükümlüleri tüzel kişiler, şahıslar, dernek ve vakıflardır. KDV kanununa göre mal teslim eden veya hizmet sunan kişiler, vergi hukuku açısından vergi yükümlüsüdür.

VERGİ SORUMLUSU (taşıyıcısı)

Kendisine vergi borcu yüklenen kişidir.Başkasının vergi borcu için vergilendirmenin maddi şekli ödevlerini yerine getirmekle görevli tutulan üçüncü kişilerevergi sorumlusu denir.

Vergi Hukukunun Bölümleri konusunun sonuna geldik. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.