Vergi Süreleri
Vergi Süreleri

Vergi Süreleri

Vergi Süreleri

1- Hak düşürücü süreler: Bir hakkın kullanılmasını belirli bir zaman ile sınırlandırılır. Vergi mahkemesine dava açma süresi “Hak düşürücü bir süredir” ,Örnek: Vergi dairesinden geri alınacak peşin iadenin süresi 1 yıldır.

2- Vergi ödev süreleri: Belirli, vergi ödevlerinin yasayla veya idare ya da yargı organlarınca saptanan süreler içinde yapılması gerekmektedir. örneğin işi bırakanlar 1 ay içinde bunu vergi dairesine bildirmek zorundadır. KDV nin tarihinde verilmesi.

3- Müsammaha süreleri: Belirli koşullar altında vergi suçu işleyen kişiler bunu kendiliklerinden yetkili makamlara bildirdikleri takdirde haklarında vergi cezası kesilmez. Pişmanlık durumunda müsamaha süresi işler.

4- Zamanaşımı süreleri: Vergi hukukunda zaman aşımı vergi idaresinin vergi alacağını tahakkuk ettirme ve tahsil edebilme yetkisini kaldıran nedendir. Tahsil ve tahakkuk zamanaşımı 5 yıldır.

– Zamanaşımını kesen/durduran sebepler: Ödeme, Ödeme emri tebliği, Haciz uygulaması, Kamu alacağının teminata bağlanması, Cebren tahsil, ihtilaflı amme alacaklarında kaza mercilerince bozma kararı verilmesi tahsil zamanaşımını keser.

– Hileli iflas, Yurtdışında olma, terekenin tasfiyesi ise tahsil zamanaşımını durdurur.

– Takdir komisyonuna başvurmak, mücbir sebeplerin varlığı tahakkuk zamanaşımını durdurur. Vergi incelemesi tahakkuk zamanaşımı süresi içinde yapılabilir.
Usulsüzlük cezalarında zaman aşımı 2 yıl – Vergi ziyaı cezasında zamanaşımı 5 yıldır. 5-Diğer süreler a)yasal süreler(idarenin süreyi artırması) b)idari süreler c)yargısal süreler

Yasal süreyi uzatan etkenler
– Mücbir sebep(ağır hastalık ve kaza yangın sel deprem ) Mücbir sebep ortadan kalktıktan sonra süre yeniden işlemeye başlamaz.

– Ölüm: Ölüm anında vergi cezası ve faizi kalkar. Vergi aslı kalır ve mirasçılar tarafından ödenir. Ölümde mirasçılar için veraset ve intikal vergisi için yurtiçi için 3 ay yurtdışı için 4 ay süre verilir. Miras reddi içinde verilen süre 3 aydır.

– Zor durum: örneğin vergi mükellefinin eşi ağır hasta olması

– Yasalar: Kuyumculara Enflasyon Muhasebesi uygulanır. Enf . muh. Yapılırken KDV nin gecikmesi gibi.

NOTLAR:

1- Vergi borcunu ödemeyenlere 7 gün içinde borçlarını ödeme yada mal beyanında bulunması konusunda ödeme emri tebliğ edilir . Ödeme emrine itiraz süreside 7 gündür. Mahkeme 30 gün içinde karar verir.

2- Borcun zamanaşımına uğraması ve Borcun kısmen ödenmiş olması durumunda ödeme emrine karşı dava açma nedenleridir.

Ödeme emrinde yazılı borcun bir kısmına karşı açılan davada borçlu tarafından miktar belirtilmemişse dava açılmamış sayılır.

Terkin: Bazı koşulların varlığı halinde vergi alacağını bütün hukuki sonuçları ile birlikte ortadan kaldıran idari bir işlemdir. Mallarının 1/3 oranında kaybedilmesi terkin sebebidir.
Vergi Süreleri konusunun sonuna geldik.